Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Yaesu αναστέλλει προσωρινά την παραγωγή της μετά από σεισμό

Production of Yaesu radios at Vertex Standard's factory in Fukushima, Japan, has been temporarily halted due to earthquake damage. Παραγωγή Yaesu ραδιόφωνα σε Προτύπου εργοστάσιο Vertex σε Fukushima, Ιαπωνία, έχει διακοπεί προσωρινά λόγω των ζημιών του σεισμού.
undefined All Vertex Standard employees and their families are said to be safe. Vertex Standard και τους υπαλλήλους τους οι οικογένειες Όλα λέγεται ότι είναι ασφαλείς.


In an open letter to the amateur radio community, Vertex Standard CEO and President Jun Hasegawa expressed his gratitude for the many "kind words and thoughts about us during this difficult time." Σε μια ανοικτή επιστολή προς τον ερασιτεχνικό κοινότητα ραδιόφωνο, Vertex Standard Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος Ιούνιο Hasegawa εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τα πολλά «καλά λόγια και σκέψεις για εμάς σε αυτή τη δύσκολη στιγμή». He reports that all Vertex Standard employees and their families are OK, although the company has not been able to reach its many dealers and subcontractors located near the coast. Αναφέρει ότι όλοι οι εργαζόμενοι Vertex Standard και οι οικογένειές τους είναι εντάξει, αν και η εταιρεία δεν ήταν σε θέση να φθάσουν πολλούς αντιπροσώπους της και τους υπεργολάβους που βρίσκονται κοντά στην ακτή. "We just hope that they are alive," he writes. "Εμείς απλά ελπίζουμε ότι είναι ζωντανοί", γράφει.


Hasegawa also reports that the Yaesu factory in Fukushima suffered "minimal" damage from the earthquake but has been temporarily shut down nonetheless. Hasegawa επίσης αναφέρει ότι το εργοστάσιο Yaesu στην Φουκουσίμα υπέστη «ελάχιστες» ζημιές από το σεισμό, αλλά έχει κλείσει προσωρινά, ωστόσο. He says he expects it to be back in normal operation within one to two weeks and asks for everyone's understanding and cooperation. Λέει ότι αναμένει ότι θα είναι και πάλι σε κανονική λειτουργία εντός ενός ή δύο εβδομάδες και ζητά και τη συνεργασία όλων μας αντίληψη.


At this time, there have been no public reports received from any of the other Japanese amateur radio manufacturers. Αυτή τη στιγμή, δεν υπήρξαν δημόσιες αναφορές που έλαβε από οποιοδήποτε άλλο ιαπωνικό ερασιτέχνες κατασκευαστές ραδιόφωνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: