Δευτέρα, 25 Απριλίου 2011

Απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη


1. Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας «1» η «2» πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  • Να είναι πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης η του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία). Εφόσον είναι πολίτες άλλων χωρών, να διαθέτουν άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.
  • Κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις, να έχουν συμπληρωμένο το 12ο έτος της ηλικίας τους για την «κατηγορία 2» η το 16ο έτος της ηλικίας τους για την «κατηγορία 1».
2. Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται δυο φορές το χρόνο κατά τους μήνες Απρίλιο η Μάιο και Σεπτέμβριο η Οκτώβριο. Οι εξετάσεις προκηρύσσονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι απαραίτητες λεπτομέρειες (πόλη, κτίρια, ημερομηνίες, ώρες διάρκεια εξετάσεων κλπ) και η ημερομηνία λήξης της περιόδου υποβολής των αιτήσεων. Η προκήρυξη δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο για την πληρέστερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων.
3. Οποίος επιθυμεί να μετάσχει στις εξετάσεις, υποβάλλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του τα εξής δικαιολογητικά :
  • Αίτηση
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα  που σχετίζονται με την υπηκοότητα τους και την μόνιμη διαμονή τους.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αφαιρεθεί η άδεια ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου και του τόπου της μονίμου κατοικίας του.
  • Αντίγραφο πτυχίου ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας 2» εφόσον υπάρχει.
  • Προβλεπόμενο παράβολο.
Τουλάχιστον πέντε εργάσιμες (5) ημέρες πριν αρχίσουν οι εξετάσεις, δημοσιεύεται ή αναρτάται στις αρμόδιες υπηρεσίες, πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις.
Τα άτομα με ειδικές ανάγκες εξετάζονται σε εύκολα προσβάσιμους χώρους και με ειδικό τρόπο, ανάλογα με την μορφή αναπηρίας τους, κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής και σε συνεννόηση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους.
Οι υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών  της  περιφέρειας αναθέτουν τη διενέργεια των εξετάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: