Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

WINMOR - Free e-mails via HF WINMOR - Δωρεάν e-mail μέσω HF

Are you in emergency status or out of internet lines? Είστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή έξω από τις γραμμές του Διαδικτύου;
Are you in rare DXpedition or sailing? Είσαι σε σπάνιες Dxpedition ή ιστιοπλοΐα;
Now with the help of WINLINK 2000, Global Radio Email system, you can send your e-mails to all your friends via HF transceiver for free. Τώρα με τη βοήθεια του WINLINK 2000, Παγκόσμιο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ραδιόφωνο, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας e-σε όλους τους φίλους σας μέσω πομποδέκτη HF δωρεάν.
undefined You can send it via HF transceiver as like PACTOR but you don't need an expensive TNC to do that, because the program has a Virtual TNC (non software), using the audio card of your PC. Μπορείτε να το στείλετε μέσω πομποδέκτη HF, όπως ήθελε, PACTOR, αλλά δεν χρειάζεται ένα ακριβό TNC να το κάνουμε αυτό, επειδή το πρόγραμμα έχει μια εικονική TNC (μη λογισμικού), χρησιμοποιώντας την κάρτα ήχου του υπολογιστή σας.
undefined Download the WL2K program and following the instructions.You need a CAT control to set the QRG's between the PC and the radio.The program then, can give you a list of gateways (calling RMS),close to your QTH with all QRG'g etc.You can also download the VOACAP (free) to see in real time the propagation from your QTH to all WINMOR servers. Κατεβάστε το πρόγραμμα WL2K και μετά την instructions.You χρειάζονται CAT ελέγχου για να ρυθμίσετε το QRG, ανάμεσα στο PC και το radio.The πρόγραμμα στη συνέχεια, μπορεί να σας δώσει μια λίστα με τις πύλες (καλώντας RMS), κοντά στο QTH σας με όλες QRG'g etc.You επίσης να κατεβάσετε το VOACAP (δωρεάν) για να δείτε σε πραγματικό χρόνο τη διάδοση από το QTH σας, σε όλες τις WINMOR διακομιστές.
From my QTH,(Zakynthos island - KM07JS) I can easily connected to DA5UHR-5 in 40m and to Από το QTH μου, (Ζάκυνθος - KM07JS) μπορώ εύκολα να συνδεθεί με DA5UHR-5 σε 40 και να
OE5XIR-5 on 80m and send (for free) e-mails and receive e-mails in my PC normaly.To send and receive e-mail is as easy as Outlock express. You need a very carefull adjustment to audio (audio PC card, in and out) because any kind of distortion can destroy the signal. OE5XIR-5 σε 80 και να στείλετε (χωρίς χρέωση) e-mails και να λαμβάνουν e-mails σε normaly.To PC μου στείλετε και να λάβετε e-mail είναι τόσο εύκολη όσο Outlock εκφράζουν. Χρειάζεται μια πολύ προσεκτικοί προσαρμογή ήχου (κάρτα ήχου PC , μέσα και έξω), διότι κάθε είδος στρέβλωσης μπορεί να καταστρέψει το σήμα.
The author of Winmor is Rick Muething KN6KB. Ο συντάκτης της Winmor είναι Rick Muething KN6KB.
Links: Σύνδεσμοι:
73, Spiros 73, Σπύρος
SV8CS SV8CS

Δεν υπάρχουν σχόλια: