Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011


Νέα TS Kenwood-590 Προδιαγραφές κυκλοφορίας

Kenwood_ts-590
The new Kenwood TS-590 that created a buzz at Dayton this year is finally being released worldwide this October. Ο νέος Kenwood TS-590 που δημιούργησε ένα buzz στο Ντέιτον του τρέχοντος έτους πρέπει επιτέλους να κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο τον Οκτώβριο. Kenwood Japan has released the final specifications. Kenwood Ιαπωνία έχει κυκλοφορήσει η τελική συγγραφή υποχρεώσεων. It looks like it's going to be a superb receiver but the pricing looks to be well over 2K USD. Μοιάζει σαν να πρόκειται να είναι μια θαυμάσια δέκτης αλλά η τιμολόγηση φαίνεται να είναι καλά πάνω από 2K δολάρια. Kenwood's Japan site lists it at 228,900.00 JPY=2,679.41 USD. Ιαπωνία ιστοσελίδα της Kenwood απαριθμεί στις 228,900.00 JPY = 2,679.41 δολάρια. No doubt this is due to the fluctuating value of the YEN these past few months. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό οφείλεται στην κυμαινόμενη τιμή του ΥΕΝ τους τελευταίους μήνες.
You can read all about it at these links at Kenwood Japan Μπορείτε να διαβάσετε όλες τις λεπτομέρειες σε αυτές τις συνδέσεις στο Kenwood Ιαπωνία
http://www.kenwood.co.jp/en/news/2010/20100813.html http://www.kenwood.co.jp/en/news/2010/20100813.html
http://www.kenwood.co.jp/products/amateur/hf_allmode/ts_590/index.html http://www.kenwood.co.jp/products/amateur/hf_allmode/ts_590/index.html
Here's a pretty good page translator for the second link: Εδώ είναι ένα αρκετά καλό μεταφραστή σελίδα για το δεύτερο link:
http://www.worldlingo.com/en/websites/url_translator.html http://www.worldlingo.com/en/websites/url_translator.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: